Stowarzyszenie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Społeczno-Gospodarczego „KLUCZ” zostało założone w 2003 roku przez przedstawicieli jednostek pomocy społecznej z powiatów: olkuskiego, chrzanowskiego, proszowickiego, miechowskiego i zawierciańskiego. Stowarzyszenie „KLUCZ” działa głównie w sferze pomocy społecznej, przeciwdziała ubóstwu, patologiom i wykluczeniu społecznemu, prowadzi szeroko rozumianą profilaktykę środowiskową, wspiera instytucje, organizacje i osoby zagrożone różnymi dysfunkcjami społecznymi, działa na rzecz zwalczania bezrobocia oraz aktywnej polityki rynku pracy, promuje ideę wolontariatu i integracji europejskiej oraz upowszechnia i promuje ekonomię społeczną.

Od 2004 roku posiada status organizacji pożytku publicznego, a od 2007 jest wpisane do rejestru instytucji szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie. Od 2005 roku prowadzi Środowiskowy Dom Samopomocy w Kolbarku dla osób przewlekle psychicznie chorych oraz niepełnosprawnych intelektualnie. W 2009 roku wraz z Chrześcijańskim Stowarzyszeniem Dobroczynnym założyło Spółdzielnię Socjalną „OPOKA”, która coraz prężniej działa w branży szkoleniowej i gastronomicznej. W 2010 roku utworzono oddział Stowarzyszenia „KLUCZ” w Pałecznicy, w powiecie proszowickim. Uchwałę o powołaniu oddziału terenowego Zarząd Stowarzyszenia podjął 5 stycznia 2010 r., 13 stycznia zorganizowano natomiast pierwsze Walne Zebranie. Z dniem 18 lutego 2010 r. oddział uzyskał wpis do KRS oraz osobowość prawną. Oddział stowarzyszenia funkcjonujący w Pałecznicy, podobnie jak stowarzyszenie – „matka”, działa w sferze społecznej. Ma na celu przede wszystkim przeciwdziałanie ubóstwu, patologiom i wykluczeniu społecznemu, profilaktykę środowiskową, zwalczanie bezrobocia oraz aktywną politykę rynku pracy. Władzę nad oddziałem terenowym sprawuje pięcioosobowy Zarząd oraz trzyosobowa Komisja Rewizyjna. Od 2010 roku realizuje projekty dofinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W 2018 roku założyło wraz ze Stowarzyszeniem Koło Gospodyń Wiejskich „Źródełko” z Kolbarku Spółdzielnię Socjalną „MAŁOPOLANIN” działającą w branży gastronomicznej (cateringi, działalność food trucka), branży opiekuńczej (usługi opiekuńcze dla osób starszych oraz niepełnosprawnych) oraz wytwarzania rękodzieła.

Stowarzyszenie angażuje się również w akcje społeczne i charytatywne, m.in. prowadzi kampanie na rzecz przekazywania 1 % z podatku dla osób niepełnosprawnych i chorych potrzebujących wsparcia i pomocy. Poprzez szeroką działalność wspiera osoby niepełnosprawne, bezrobotne i ubogie, głównie w ramach projektów i programów aktywizujących ich społecznie i zawodowo.

Od początku swojej działalności z powodzeniem zrealizowało kilkadziesiąt projektów dofinansowanych z różnych źródeł zewnętrznych, m.in.: z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (2 edycje), Funduszu Inicjatyw Obywatelskich (3 edycje), Województwa Małopolskiego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Obecnie realizuje 2 projekty dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego: „Klucz do sukcesu aktywizacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych w powiatach: olkuskim, miechowskim i proszowickim” oraz „Ośrodek ZACISZE – dzienne wsparcie dla niesamodzielnych seniorów 60+ z terenu gminy Klucze” oraz 4 projekty dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Stowarzyszenie ściśle współpracuje z instytucjami państwowymi i samorządowymi, instytucjami pomocy społecznej, instytucjami rynku pracy, organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami ekonomii społecznej. Organizacja posiada całkowite wyposażenie biurowe, komputerowe, multimedialne, niezbędne do prowadzenia zajęć szkoleniowych i warsztatowych, również dla osób niepełnosprawnych.

Obecnie stowarzyszenie skupia w swoich szeregach 20 członków, a władzę sprawuje 5-osobowy zarząd i 3-osobowa komisja rewizyjna. Wszyscy członkowie to osoby z wieloletnim doświadczeniem i wysokimi osiągnięciami w sektorze pomocy społecznej i pozyskiwania funduszy pomocowych. W realizację zadań statutowych, oprócz członków, jest zaangażowanych 19 pracowników etatowych, 2 stażystów i średnio około 5 wolontariuszy.

Stowarzyszenie „KLUCZ” zostało zwycięzcą IV edycji Konkursu „Kopalnia PO(KL)mysłów” organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Nagrodę w postaci wyjazdu studyjnego do Brukseli stowarzyszenie otrzymało za największy projekt realizowany z EFS „Zakład Aktywizacji Zawodowej OGNIWO”.

Tekst łatwy do czytania; Tekst łatwy do czytania