Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy

W ramach projektu pn. „Sami-Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi” realizowanego przez Województwo Małopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie (lider projektu) wspólnie z: Gminą Wieprz, Gminą Miejską Kraków, Gminą Miasta Tarnowa oraz Stowarzyszeniem na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Społeczno-Gospodarczego „KLUCZ”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, II Oś Priorytetowa – Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, ogłasza nabór na stanowisko:

OPIEKUN MIESZKANIA WSPOMAGANEGO – 1 osoba w wymiarze 0,5 etatu na podstawie umowy o pracę na czas określony w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31.10.2021.

Ogłoszenie na stanowisko opiekun mieszkania wspomaganego