1. Szkolenie dla kadry pomocy społecznej z terenu województwa małopolskiego z zakresu ustawy o pomocy społecznej oraz EFS i tworzenia projektów socjalnych przyniosło dodatni wynik na działalności statutowej Stowarzyszenia w kwocie 1425,28 zł
 2. Współpraca z Fundacją Polsat: Dotacja na pokrycie kosztów leczenia jednego dziecka z terenu gminy Klucze.Stowarzyszenie odpowiedzialne za wydatkowanie środków, które fundacja Polsat przekazała na ten cel. Przekazywanie środków odbywało się na zasadzie refundacji poniesionych kosztów przez rodziców. Dotacja nie została wykorzystana w całości w 2004 roku , część jej będzie wydawana w roku 2005 w kwocie 27 880,97 zł.
 3. Przy współpracy z Urzędem Wojewódzkim w Krakowie realizacja programu socjoterapeutycznego „ Coca – Cola to jest to….” Dla dzieci sprawiających problemy wychowawcze. Program zrealizowany z dotacji Wojewody Małopolskiego oraz w oparciu porozumienie o współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kluczach dotacja w wysokości 5 000,00 zł w całości wykorzystana na realizację programu.
 4. Projekt „Łóżka odciążeniowe dla osób niepełnosprawnych”. Projekt dofinansowany ze środków województwa małopolskiego w ramach programu wspierania integracji osób niepełnosprawnych. W ramach tego projektu zakupiono dwa łóżka dla osób niepełnosprawnych, które przebywają w Domu Pomocy Społecznej w Olkuszu i przeprowadzono szkolenie specjalistyczne personelu. Projekt udało się zrealizować w oparciu o współpracę z Starostwem Powiatowym w Olkuszu. Kwota dotacji w wysokości 2 800,00 zł w całości została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem w 2004r.
 5. W końcu roku 2004 Stowarzyszenie przygotowało ofertę w otwartym konkursie ogłoszonym przez Gminę Klucze na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej. Oferta dotyczy prowadzenia Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Oferta stowarzyszenia wygrała konkurs i z dniem 30.12.2004. Stowarzyszenie podpisało umowę na realizacje tego zadania. Umowa na realizację powyższego zadania została podpisana na okres 1 roku z możliwością przedłużenia. Pierwsze środki finansowe na realizacje tego zadania wpłyną na konto Stowarzyszenia styczniu 2005r.
  2005
 6. Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Kolbarku dla 30 osób z zaburzeniami psy-chicznymi w 6 pracowniach: biologicznej, muzycznej, ceramicznej, plastycznej, gospodarczej i kra-wieckiej.
 7. Współpraca z Fundacją Polsat: Dotacja na pokrycie kosztów leczenia jednego dziecka z terenu gminy Klucze. Stowarzyszenie odpowiedzialne za wydatkowanie środków, które fundacja Polsat przekazała na ten cel. Przekazywanie środków odbywało się na zasadzie refundacji poniesionych kosztów przez rodziców. Dotacja nie została wykorzystana w całości w 2005 roku , część jej będzie wydawana w roku 2006 w kwocie 7 244,08 zł.
 8. Realizacja dwóch projektów w zakresie polityki społeczne „Szkoła życia” – dotacja inaczej kwocie 8 900,00 zł i „Żyjmy inaczej” – dotacja w kwocie 5.3240 zł w ramach umów z Zarządem Wojewódz-twa Małopolskiego.
 9. Umowa z Fundacją Batory dla Łącznika Małopolskiego na kwotę 6 000 zł.
 10. Realizacja projektu „Pod lipami” przy współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Kluczach i Fundacji Polsko – Niemieckiej (wyjazd młodzieży do Berlina na koszt fundacji).
 11. Zakup pieca do wypalania ceramiki dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Kolbarku za kwotę 8 540,00 zł.