1. Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Kolbarku dla 30 osób z zaburzeniami psy-chicznymi w 6 pracowniach: biologicznej, muzycznej, ceramicznej, plastycznej, gospodarczej i kra-wieckiej.
  2. Współpraca z Fundacją Polsat: Dotacja na pokrycie kosztów leczenia jednego dziecka z terenu gminy Klucze. Stowarzyszenie odpowiedzialne za wydatkowanie środków, które fundacja Polsat przekazała na ten cel. Przekazywanie środków odbywało się na zasadzie refundacji poniesionych kosztów przez rodziców. W 2006 roku, wykorzysta-no dotację w kwocie 6 455,83 zł, pozostało na 2007 rok 789,02 zł.
  3. Realizacja w ramach umowy z Zarządem Województwa Małopolskiego projektu „Przygotowanie kadry pomocy społecznej do pracy z grupami zagrożonymi wykluczeniem społecznym”. Koszt całkowity zadania wyniósł 10 091,30 zł, z czego dotacja Zarządu wyniosła 5 760,00 zł a środki własne stowarzyszenia to kwota
    4 331,30 zł.
  4. Realizacja w ramach umowy z Zarządem Województwa Małopolskiego projektu „Integracja poprzez sztukę”. Koszt całkowity zadania wyniósł 9 282,48 zł, z czego dotacja Zarządu wyniosła 4 001,00 zł a środki własne stowarzyszenia to kwota 5 281,30 zł.
  5. Realizacja w ramach umowy z Zarządem Województwa Małopolskiego projektu „Więcej wiem – le-piej pomagam sobie i innym”. Koszt całkowity zadania wyniósł 14 650,00 zł, z czego dotacja Zarzą-du wyniosła 14 150,00 zł a środki własne stowarzyszenia to kwota 500,00 zł.
  6. Realizacja w ramach umowy z Wojewodą Małopolskim projektu „Bez barier”. Koszt całkowity zadania wyniósł 12 813,00 zł, z czego dotacja Wojewody wyniosła 5 000,00 zł a środki własne stowarzyszenia to kwota 7 813,00 zł.
  7. Realizacja w ramach umowy z Wojewodą Małopolskim projektu „Razem pokonamy przemoc”. Koszt całkowity zadania wyniósł 8 430,00 zł, z czego dotacja Wojewody wyniosła 3.620,00 zł a środki własne stowarzyszenia to kwota 4 810,00 zł.
  8. Zorganizowanie szkolenia dla kadr pomocy społecznej z terenu woj. małopolskiego na temat „Prze-ciwdziałanie przemocy – radzenie sobie ze stresem – wypalenie zawodowe”. Koszt szkolenia za-mknął się kwotą 7 750,00 zł.