1. Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Kolbarku dla 30 osób z zaburzeniami psy-chicznymi w 6 pracowniach: biologicznej, muzycznej, ceramicznej, plastycznej, gospodarczej i krawieckiej.
  2. Współpraca z Fundacją Polsat: Dotacja na pokrycie kosztów leczenia jednego dziecka z terenu gminy Klucze. Stowarzyszenie odpowiedzialne za wydatkowanie środków, które fundacja Polsat przekazała na ten cel. Przekazywanie środków odbywało się na zasadzie refundacji poniesionych kosztów przez rodziców . W roku 2007 realizacja tego projektu zakończyła się pozostałą z 2006 r kwotę dotacji w wysokości 789,02 zł przekazano w całości.
  3. Realizacja trzech projektów w zakresie polityki społeczne „Rozwijanie potencjału organizacji poza-rządowych działających w obszarze pomocy społecznej na terenie powiatu olkuskiego” – dotacja w kwocie 6 000,00 zł i „Żyjmy inaczej” – dotacja w kwocie 2 600,00 zł oraz „Skarbnica pomysłów” – dotacja w kwocie 12 000,00 zł , w ramach umów z Zarządem Województwa Małopolskiego.
  4. Realizacja zadania z zakresu pomocy i integracji społecznej w ramach realizacji II komponentu Pro-gramu „ Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu” pod nazwa „prace społecznie użyteczne na rzecz budownictwa socjalnego” – dotacja w kwocie 100 000,00 zł – w ramach umowy z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej; Departament Pomocy i Integracji Społecznej.