1. Realizacja projektu „ABC Gospodarki Społecznej” w partnerstwie z Wojewódzkim Urzędem Pracy. Realizacja projektu opiera się na zastosowaniu innowacyjnych rozwiązań służących zwiększeniu efektywności działań na rzecz osób niepracujących, zagrożonych wykluczeniem społecznym. Przy jego realizacji zostały wykorzystane doświadczenia Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, zdobyte podczas wdrażania projektu IW EQUAL „Akademia Przedsiębiorczości. Rozwój alternatywnych form zatrudnienia”, w ramach którego został wypracowany model Trenera Zatrudnienia Wspieranego dla osób długotrwale bezrobotnych. Liderem projektu był Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, a jego partnerami dwa stowarzyszenia z terenu województwa małopolskiego: Stowarzyszenie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Społeczno-Gospodarczego „KLUCZ” oraz Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Przedsiębiorczości i Inicjatyw Lokalnych „STOPIL”. Aktywizacja zawodowa i społeczna była prowadzona przez Koordynatorów i Trenerów Zatrudnienia Wspieranego, którzy po ukończeniu intensywnego szkolenia, udzielali wsparcia swoim klientom na wszystkich etapach prowadzących do podjęcia zatrudnienia. Zadanie było realizowane na terenie Krakowa, Nowego Sącza i Tarnowa, a także w wybranych placówkach wspierających osoby niepełnosprawne: Środowiskowych Domach Samopomocy w Kolbarku, Pałecznicy, Wolbromiu oraz Warsztatach Terapii Zajęciowej w Kluczach i Olkuszu. Projekt zakończył się z dniem 31.12.2010 r.
  Budżet projektu: 4 999 931,00 zł.
  Strona projektu: www.projekt-abc.pl
 2. Utworzenie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej od maja 2008 roku – dofinansowanie kwotą 30 000,00 zł.
 3. Realizacja projektu „Powiatowy plan rozwoju i promocji Ekonomii Społecznej” współfinansowanego ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Głównym celem projektu było wsparcie zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego w oparciu o podniesienie kompetencji instytucji i organizacji pozarządowych w zakresie ekonomii społecznej, ze szczególnym naciskiem na rozwój dialogu społecznego na rzecz lokalnego rynku pracy. Projekt bezpośrednio adresowany był do 40 instytucji i organizacji pomocowych z powiatów: olkuskiego i chrzanowskiego. W trakcie trwania przygotowano po jednym z pracowników tych instytucji do kompleksowego udzielania doradztwa i prowadzenia szkoleń dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, opracowano dwa Powiatowych Planów Promocji i Rozwoju Ekonomii Społecznej oraz zawiązano dwa powiatowe partnerstwa na rzecz ich wdrażania. Projekt Stowarzyszenia „KLUCZ” w 2008 roku uzyskał dotację w kwocie 124 850,00 zł.
  Strona projektu: www.stowarzyszenie-klucz.pl/fio/opis-projektu.html
 4. Przystąpienie jako jednostka partnerska do projektu „Budowanie regionalnego sytemu wczesnej interwencji dla rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym w celu jej wzmocnienia i lepszej integracji społecznej” realizowanego przez Maltańskie Centrum Pomocy Niepełnosprawnym Dzieciom i Ich Rodzinom. Projekt dofinansowany jest przez Fundusz dla Organizacji Pozarządowych ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Projekt realizowany jest od września 2008 roku do stycznia 2010 r.
  Strona projektu: http://wczesnainterwencja.eu/
 5. Realizacja projektu „Wiedza oznacza siłę” dofinansowanego kwotą 7 000,00 zł przez Wojewodę Małopolskiego w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań z obszaru pomocy społecznej. Zadanie realizowane było wspólnie z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kluczach i jego celem było przeciwdziałanie przemocy oraz minimalizowanie jej negatywnych skutków poprzez rozszerzenie oferty Punktu Interwencji Kryzysowej o dyżury specjalistów, których zadaniem jest edukacja osób doznających przemocy, udzielanie wsparcia oraz towarzyszenie im w uwalnianiu się od przemocy.
 6. Realizacja projektu „Tradycja łączy pokolenia” dofinansowanego kwotą 5 000,00 zł w ramach Pro-gramu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce Stowarzyszenie Forum Oświatowe „Klucze”. Głównym celem projektu była integracja międzypokoleniowa seniorów poprzez ich współpracę z młodzieżą oraz przeciwdziałanie marginalizacji osób starszych.