1. Realizacja projektu „Powiatowy plan rozwoju i promocji Ekonomii Społecznej” współfinansowanego ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Głównym celem projektu było wsparcie zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego w oparciu o podniesienie kompetencji instytucji i organizacji pozarządowych w zakresie ekonomii społecznej, ze szczególnym naciskiem na rozwój dialogu społecznego na rzecz lokalnego rynku pracy. Projekt bezpośrednio adresowany był do 40 instytucji i organizacji pomocowych z powiatów: miechowskiego i proszowickiego. W trakcie trwania przygotowano po jednym z pracowników tych instytucji do kompleksowego udzielania doradztwa i prowadzenia szkoleń dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, opracowano dwa Powiatowych Planów Promocji i Rozwoju Ekonomii Społecznej oraz zawiązano dwa powiatowe partnerstwa na rzecz ich wdrażania. Projekt Stowarzyszenia „KLUCZ” w 2009 roku uzyskał dotację w kwocie 117 190,00zł.
    Strona projektu: www.stowarzyszenie-klucz.pl/fio/opis-projektu.html
  2. Realizacja projektu „Aktywni życiowo” dofinansowanego kwotą 13 060,84 zł przez Zarząd Woje-wództwa Małopolskiego w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań z obszaru pomocy społecznej. Celem realizowanego zadania była reintegracja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
  3. Kontynuowanie jako jednostka partnerska do projektu „Budowanie regionalnego sytemu wczesnej interwencji dla rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym w celu jej wzmocnienia i lepszej integracji społecznej” realizowanego przez Maltańskie Centrum Pomocy Niepełnosprawnym Dzieciom i Ich Rodzinom. Projekt dofinansowany jest przez Fundusz dla Organizacji Pozarządowych ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Projekt realizowany jest od września 2008 roku do stycznia 2010 r.
    Strona projektu: http://wczesnainterwencja.eu/
  4. Kontynuacja projektu „ABC Gospodarki Społecznej” wraz z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie oraz Stowarzyszeniem „STOPIL”.
    Strona projektu: www.projekt-abc.pl