1. Realizacja projektu „Powiatowy Plan Rozwoju i Promocji Ekonomii Społecznej” współfinansowanego ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Głównym celem projektu było wsparcie zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego w oparciu o podniesienie kompetencji instytucji i organizacji pozarządowych w zakresie ekonomii społecznej, ze szczególnym naciskiem na rozwój dialogu społecznego na rzecz lokalnego rynku pracy. Projekt bezpośrednio adresowany był do 60 instytucji i organizacji pomocowych z powiatów: bocheńskiego, myślenickiego i wielickiego. W trakcie trwania przygotowano po jednym z pracowników tych instytucji do kompleksowego udzielania doradztwa i prowadzenia szkoleń dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, opracowano dwa Powiatowych Planów Promocji i Rozwoju Ekonomii Społecznej oraz zawiązano dwa powiatowe partnerstwa na rzecz ich wdrażania. Projekt Stowarzyszenia „KLUCZ” w 2010 roku uzyskał dotację w kwocie 87 180,00zł.
  Strona projektu: www.stowarzyszenie-klucz.pl/fio/opis-projektu.html
 2. Realizacja projektu „Aktywnie cieszymy się życiem” w ramach Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym (2010). Budżet projektu wyniósł 54 200,00 zł z czego dofinan-sowanie ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej wyniosło 49 200,00 zł. Projekt zakładał szereg działań adresowanych do ludzi starszych promujący „aktywną starość” i pobudzający aktywność społeczności wiejskich a w szczególności osób w wieku emerytalnym, w szczególności:
  – Kampanię promującą, seminaria powiatowe, spotkania z samorządami gminnymi i powiatowymi. Rekrutacja osób i wysłanie zaproszeń do gości i odbiorców projektu. Plakaty i ulotki informujące o seminariach. Rekrutacja i promocja była prowadzona przez Ośrodki Pomocy Społecznej i placówki podstawowej opieki zdrowotnej oraz przez sołtysów.
  – Seminaria powiatowe promujące aktywny sposób spędzania czasu przez osoby starsze i promujących ich zaangażowanie w prace na rzecz środowiska lokalnego. Seminaria całodniowe prezentujące aktywne formy : Kluby seniora, uniwersytety trzeciego wieku, Koła Gospodyń Wiejskich, prace wolontaryjne wśród dzieci i osób niepełnosprawnych. Seminaria zorganizowano w 2 powiatach: 1 powiat w Małopolsce i 1 powiat w Wielkopolsce. Program seminarium obejmował: wykład dotyczący zdrowego i higienicznego trybu życia w podeszłym wieku, prezentacja możliwości zakładania Klubów Seniora, Uniwersytetu Trzeciego Wieku, założenia stowarzyszenia. Prezentacja dobrych praktyk w obszarze aktywności osób starszych, warsztat „ jak założyć organizacje pozarządową i źródła finansowania projektów skierowanych dla osób starszych”, wykład na temat możliwości jakie daje Internet. Prezentacja możliwości jakie daje wolontariat na rzecz osób niepełnosprawnych oraz dzieci. Seminaria zakończone były wspólną imprezą integracyjną.
  – Dwie wizyty studyjne połączone z warsztatami dla liderów lokalnych pobudzające osoby starsze do aktywności.
 3. Realizacja zadania „Wspieranie inicjatyw mieszkańców, szczególnie osób starszych, służących inte-gracji oraz aktywnym formom spędzania wolnego czasu” na zlecenie Gminy Klucze w ramach któ-rego zorganizowano we wszystkich sołectwach gminy uroczystości obchodów „Dnia Seniora”. Na zadanie gmina Klucze przeznaczyła kwotę dotacji 10 000,00 zł.
 4. Realizacja zadania „Odnowa Centrum wsi Ibramowice” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Projekt przewidywał wykonanie robót budowlanych obejmujących: wymianę okien, wykonanie utwardzenia placu przed Domem Ludowym, utwardzenie ścieżek pie-szych, budowę ogrodzenia i budowę boiska sportowego ogólnodostępnego. Inwestycja, której koszt ostateczny wyniósł 612 405,75 zł, zakończona została do dnia 31.07.2010 r.