1. Realizacja projektu Zakład Aktywizacji Zawodowej „OGNIWO” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w latach 01.2011-08.2013 w kwocie 3 813 789,60 zł. Projekt swoimi działaniami obejmuje grupę osób niepełnosprawnych ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, która to ma największe problemy na rynku pracy. Zakład Aktywizacji Zawodowej jest jedyną możliwością odbycia „okresu przejściowego zatrudnienia”, niezbędnego do ich pełnej aktywizacji zawodowej. Będzie placówką, która nie tylko będzie podejmować działania edukacyjne i aktywizacyjne, ale również będzie podmiotem ekonomii społecznej, który będzie w przyszłości wytwarzać usługi i produkty pozwalające na częściowe wypracowywanie własnych dochodów. Projekt obejmuje:
  • szkolenia dla 40 ON z zakresu gastronomii: kucharz, kelner, pomoc kuchenna. Szkolenia będą trwać 12 miesięcy i zakończą się egzaminem praktycznym. Podczas szkoleń uczestnicy przez 12 m-cy będą otrzymywać zasiłek szkoleniowy.
  • coaching – objęcie procesem coachingu 40 ON przez trenerów zatrudnienia wspieranego
  • doradztwo zawodowe, wsparcie psychologiczne
  • rehabilitacja medyczna i opieka pielęgniarska dla 40 ON
  • 12 m-cy zatrudnienia dla 20 ON
  • zapewnienie promocji produktów i usług dla ZAZ
 2. Realizacja projektu „Niepełnosprawni aktywni na rynku pracy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO KL Dz. 6.1.1 w latach 2011-2012 w kwocie 1 680 810,00 zł. Wsparciem zostanie objętych 96 osób niepełnosprawnych pozostających bez zatrudnienia, spełniających kryteria uczestnika projektu. Projekt zakłada aktywizację zawodową przy udziale 6 trenerów zatrudnienia wspieranego. Działania:
  • udziału w zajęciach warsztatowych i w grupach wsparcia szkolenia zawodowe (96 szkoleń)
  • 6 miesięczne staże zawodowe( 54 staży zawodowych)
  • wsparcie specjalistów( psycholog, lekarz, doradca zawodowy, terapeuta uzależnień…)
  • trening kompetencji społecznych
  • trening umiejętności niezbędnych do poruszania się po rynku pracy
  • wsparcie doświadczonych trenerów zatrudnienia wspieranego
 3. Realizacja projektu „Tratwa – Trwały Rozwój Aktywizacja, Tak Wspieramy Ambitnych” dofinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Projekt realizowany od 01.08.2011r do 31.03.2014 r. Projekt realizowany jest na terenie powiatu olkuskiego, proszowickiego i zawierciańskiego. Głównym celem projektu jest zatrudnienie osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy. Podczas trwania projektu każdy beneficjent będzie miał możliwość skorzystania z pomocy specjalistów: psychologa, trenera, specjalisty ds. osób niepełnosprawnych oraz doradcy zawodowego. Każda osoba, uczestnicząca w projekcie będzie mogła również skorzystać ze szkoleń z zakresu umiejętności społecznych, warsztatów o charakterze aktywizującym oraz możliwość ukończenia kursu zawodowego.
  Biuro projektu znajduje się w siedzibie Urzędu Gminy w Kluczach.