1. Realizacja projektu KIERUNEK PRACA w ramach konkursu 1/2016 PFRON. Okres: 01.04.2017 – 31.03.2019. Obszar: 4 województwa (małopolskie, śląskie,dolnośląskie, opolskie). Cel: wejście 40 osób niepełnosprawnych projektu na rynek pracy poprzez wykorzystanie metody zatrudnienia wspomaganego. Beneficjenci ostateczni projektu: 120 osób niepełnosprawnych. Beneficjenci korzystali z indywidualnych i grupowych form wsparcia, w tym doradcy zawodowego, psychologa i trenera pracy, kursów i staży zawodowych. Wszystkie formy wsparcia realizowane były w oparciu
    o opracowane dla każdego uczestnika Indywidualne Plany Działania