Stowarzyszenie ,,KLUCZ” otrzymało granty w ramach projektu ,,Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami”.

Stowarzyszenie ,,KLUCZ”otrzymało granty w ramach projektu ,,Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami”.

 
Grany przeznaczone są na pokrycie kosztów zakupu środków ochrony osobistej dla pracowników zaangażowanych w bezpośrednią pracę z osobami z niepełnosprawnościami oraz środków dezynfekcyjnych i wyposażenia potrzebnego do ich stosowania dla organizacji realizującej na podstawie umowy z PFRON zadania zlecane w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych. W przypadku Stowarzyszenia ,,KLUCZ” są to trzy projekty: PRACA BEZ BARIER, SZANSA NA NIEZALEŻNOŚĆ oraz KLUCZ DO SAMODZIELNOŚCI.
 
Projekt jest realizowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.8 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.